אלימות במשפחה

דוגמאות להטרדה מאיימת, כפי שמופיעות בחוק, הינן כאשר אדם בולש, אורב או מתחקה אחר תנועותיו של אחר או פוגע בפרטיותו של אחר בכל דרך שהיא, או מאיים לפגוע באחר או בעצמו, או לפגוע ברכושו של אדם, בשמו הטוב או בחופש תנועתו, או שיוצר עימו קשר בעל פה, בכתב או בכל אמצעי אחר או פוגע בגופו, אזי ניתן להוציא נגדו צו למניעת הטרדה מאיימת. במקרה ובית המשפט אכן הוציא צו למניעת הטרדה מאיימת כנגד אדם, חלים עליו איסורים רבים כדוגמת איסור הטרדת הנפגע בכל דרך ובכל מקום, איסור לאיים על הנפגע, לבלוש, לארוב לו, להתחקות אחר תנועותיו או מעשיו או לפגוע בפרטיותו בכל דרך אחרת, איסור לשמור על כל קשר עם הנפגע בין בעל פה, בכתב או בכל אמצעי אחר, איסור להימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו, מרכבו, ממקום עבודתו או ממקום לימודיו או ממקום אחר שהנפגע נוהג להימצא בו בקביעות וכן איסור נשיאת או אחזקת נשק אף אם מדובר בגורם שניתן לו נשק מטעם רשות הביטחון או רשויות אחרות של המדינה.
החוק למניעת הטרדה מאיימת הינו מכוח חוק טריטוריאלי החל על כל הציבור ולא מכוח דין אישי ומטרתו להגן על אדם מפני פגיעה בשלוות חייו, בפרטיותו, בחירותו או בגופו בידי אדם אחר שנקט נגדו הטרדה מאיימת או שפגע בגופו. הפרה של צו זה הינה עבירה פלילית של הפרת הוראה חוקית ועלולה להביא להגשת כתב אישום ואף למעצרו של מפר הצו.
במקרה ובית המשפט מצא כי מדובר בתלונת סרק הוא עלול להטיל קנסות כספיים על מגיש התלונה כגון הוצאות לטובת המדינה ולטובת הנפגע מהתלונה ואף פיצוי כספי לטובת הנפגע מהתלונה.

תהליך הוצאת הצו אינו תהליך פשוט ומעורבים בו צדדים רגשיים כמו גם משפטיים, משרדנו ילווה אתכם מתחילת התהליך ועד סופו במקצועיות, תמיכה ורגישות.

אלימות במשפחה כוללת התעללות נפשית, כלכלית, פיזית או מינית של בן משפחה אחד במשנהו. בכל מקרה של אלימות במשפחה ישנה חשיבות מכרעת לפנות מיד לטיפול רפואי ולתעד את פרטי האירוע, לשמור מסמכים רפואיים, לצלם תמונות בזמן אמת כל הניתן וכיוצא בזה על מנת להקל בהליכים המשפטיים כנגד הגורם האלים. ישנן אפשרויות שונות המעוגנות בחוק על מנת להגן מפני אלימות בתוך המשפחה, הכל בכפוף להוראת בית המשפט.
במקרה של אלימות במשפחה, ניתן לעתור לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה לקבלת צו הרחקה, צו הגנה, או צו למניעת הטרדה מאיימת. כל צו בעל משמעות שונה במקצת ונשען על בסיס חוקי משלו:
צו הרחקה
על פי חוק, לבני המשפחה אשר דרים יחדיו יש את הזכות הבסיסית למדור שקט. הכוונה למגורים בהם בני המשפחה יוכלו לחיות בשלווה מבלי חשש למעשי אלימות או התגרות מצד אחד מבני המשפחה. במקרה והזכות הבסיסית למדור שקט מופרת, כלומר ישנם גילויי אלימות פיזית, נפשית, כלכלית או מינית על ידי בן משפחה וכתוצאה מכך ישנו חשש לסכנה מוחשית ומיידית לשלום בן משפחה אחר, ניתן להוציא צו הרחקה כנגד מפעיל האלימות.
במקרה והנפגע זקוק למענה מיידי ניתן להגיש תלונה במשטרה ולקבל צו הרחקה לימים קצובים. על מנת להאריך את משך תקופת הצו לתקופה ארוכה יותר של בין שלושה חודשים לשנה, יש להגיש בקשה מפורטת במעמד צד אחד לבית משפט לענייני משפחה. במקרים חריגים בית המשפט יכול לקבוע אף צו הרחקה ללא הגבלה של זמן. בבואו של בית המשפט לדון בבקשת הנפגע להוצאת צו ההרחקה, ייבחנו מספר גורמים כגון קיומה של סכנה מוחשית ומיידית, מהי חומרת מעשה האלימות, מי האחראי למעשה ומהן הנסיבות, תום ליבו של מבקש הבקשה וכן טובת הילדים. המטרה של צו זה הינה מתן מענה מיידי להגנה מפני אלימות שהופעלה בתוך המשפחה, מניעת הישנותה, מציאת דרך נאותה להתמודדות והגנה כנגד גילויי אלימות נוספים.
צו הגנה
צו הגנה ניתן במסגרת החוק למניעת אלימות במשפחה התשנ”א-1991 על ידי בית המשפט לענייני משפחה, בית משפט השלום ובית הדין הרבני. מטרת הצו הינה להרחיק מהבית את גורם האלימות, לספק ביטחון ולהגן על מי מבני המשפחה שחווה אלימות ולהחזיר את השלווה לתא המשפחתי. צו זה הינו מכוח חוק טריטוריאלי החל על כל הציבור ולא מכוח דין אישי. צו ההגנה יאסור על הגורם האלים להיכנס למדור בו מתגורר בן המשפחה בו הוא פגע ואף להתקרב אליו עד מרחק מסוים, וזאת אף אם יש לגורם האלים זכות כלשהי באותו הרכוש. בנוסף, מטרת צו ההגנה למנוע את הטרדת בן המשפחה בכל דרך ובכל מקום, גם באזורים ציבוריים ועל כן ניתן לבקש במסגרת הצו, סנקציות נוספות כגון איסור נשיאת נשק וכדומה.
משך תקופת צו הגנה היא עד שלושה חודשים שבסיומם בית המשפט או בית הדין נפגשים בשנית על מנת לבחון האם יש להאריך את הצו לשלושה חודשים נוספים. בכל מקרה משך צו ההגנה הינו עד שנה מיום בו הוצא הצו לראשונה.
צו למניעת הטרדה מאיימת
צו למניעת הטרדה מאיימת ניתן במסגרת החוק למניעת הטרדה מאיימת התשס”ב-2001. בהתאם לחוק, הטרדה מאיימת הינה הטרדתו של אדם בידי אחר בכל דרך שהיא או נקיטת איומים כלפיו בנסיבות בהן יש בסיס סביר להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו, או בחירותו של האדם או כי הוא עלול לפגוע בגופו.

צור קשר