מזונות

מזונות ילדים משולמים עד הגיעו של הילד לגיל 18 אך ישנם מקרים בהם פוסק בית הדין מזונות גם לאחר מכן כגון במהלך תקופת הלימודים של הילד או במהלך שירות חובה בצה”ל, במקרים כאלה שיעור דמי המזונות עבור הילדים הוא כשליש מגובה המזונות ששולם עד כה.
דמי מזונות עבור ילדים מתחלקים לשתי קטגוריות, האחת צרכיהם ההכרחיים של ילדים בגילאי 0-15, והשנייה צרכיהם מדין צדקה של ילדים בגילאי 6-18. חובתו של האב הינה לפרנס את ילדיו ללא תלות במצבו הכלכלי, בכל האמור בצרכיהם ההכרחיים, היינו צרכים החיוניים לקיומם כגון מזון, הנעלה, דיור, בריאות, חינוך וכדומה. חובה זו חלה על האב בלבד אף אם אין ידו משגת ואין באמצעותו לשלם על כך. את צרכיהם מדין צדקה הכוללים חוגים, נופשים, בילויים וכדומה ישלם האב רק במקרה וידו משגת לכך ואם הוכח כי ילדיו הורגלו ברמת החיים הזו לפני הגירושין. החבות הכספית על מימוש צרכים מדין צדקה תחול על שני ההורים גם יחד, למעט במקרים בהם האם אינה יכולה לשאת בהם, אז תחול חובה זו על האב בלבד.
בפסיקה האזרחית נקבע כי סכום דמי המזונות המינימאלי עבור כל ילד הינו 1,200 ש”ח בחודש. אך כל מקרה נבדק לגופו ולעתים שיעור דמי המזונות הינו גבוה בהרבה מאשר הסכום המינימאלי הקבוע בחוק.
המקרה היחיד בו סכום דמי המזונות יקטן או יבוטל לחלוטין הוא במקרה בו פסק בית המשפט כי הילד הוא בן מרדן, כלומר שהילד מסרב לראות את אביו, אינו מכבד אותו וממרה את פיו.

תחום המזונות הינו תחום מורכב אשר דורש היכרות מעמיקה עם חוקי ההלכה ועם חוקי המשפט בישראל, על כן חשוב להיוועץ בעורך דין מומחה על מנת להגן על זכויותיכם. משרדנו בעל ידע נרחב בתחום זה ועומד לרשותכם בכל עת.

במדינת ישראל על פי דין, כל אדם שנישא כדת משה וישראל ובשל סיבה כלשהי החליט לבטל את נישואיו לאשתו, חייב בתשלום דמי מזונות לאשתו ולילדיו.
מזונות אישה
כאשר בני זוג מחליטים להיפרד, חייב הגבר במזונות לאשתו כל זמן שהם נשואים ועד למתן הגט בפועל ובתנאי של ניתן פסק דין הקובע אחרת. מזונות אישה דואגים לשמר את רמת החיים לה הורגלה האישה בתקופת חייה המשותפים עם בעלה לפי הכלל “עולה עימו ואינה יורדת”.
גובה דמי המזונות כולל בתוכו את כל הוצאות האישה בזמן הנישואין כגון מזון, קורת גג, הוצאות רכב, בריאות, חוגים, הנעלה, קוסמטיקה, מוצרי היגיינה נשית, נופש וכדומה. והוא נקבע על פי מספר פרמטרים: מהן הוצאות האישה בתקופה בה הזוג חי במשותף, מהן הכנסות הבעל מעבודתו ומרכושו, ומהו פוטנציאל ההשתכרות של הבעל, וזאת בכדי למנוע מצבים בהם הבעל יטען כי אין לו את האפשרות לשלם את מלוא סכום המזונות כגון בגין אבטלה.
בקביעת שיעור גובה המזונות לא יילקח בחשבון רכושה של האישה למעט פירותיו, לדוגמא דירה בבעלותה של האישה לא תילקח בחשבון אך הכנסות משכירות תחשבנה.
דמי מזונות מופחתים ופטור מחובת תשלום מזונות
במקרה בו האישה עובדת והכנסתה מספקת לכיסוי צרכיה ולהמשך ניהול רמת החיים לה הייתה מורגלת במהלך הנישואין, הבעל יהיה פטור מתשלום דמי מזונות תחת הכלל “מעשה ידיה” יהיו “תחת מזונותיה”. במקרה והכנסת האישה אינה מספקת עבורה, הבעל יחויב במזונות עבור “השלמת מזונות אישה”.
אין הבעל רשאי לדרוש מאשתו כי תצא לעבוד אך במקרה והאישה עבדה במהלך השנים בצורה קבועה וסמוך לגירושין חדלה מלעבוד, בית הדין הרבני אינו רואה זאת בעין יפה ועלול ליחס לכך העדר תום לב מצד האישה ועל כן יתכן ויפסוק מזונות מינימאליים או השלמת מזונות אישה.
במקרים בהם יקבע בית הדין הרבני כי מדובר באישה מורדת, כלומר אישה שבגדה בבעלה או עזבה את הבית מבלי סיבה מוצדקת או סירבה לקיים עימו יחסי אישות מבלי סיבה מוצדקת, לא תחול על הבעל חובת דמי מזונות.
לאחר הגירושין חיוב הבעל במזונות אישה פוקע ואין הוא חב במזונות לגרושתו אלא אם כן הסכים לכך מפורשות בהסכם ממון או בהסכם גירושין.
דמי מזונות בנישואין אזרחיים
בנישואין אזרחיים אין חובת תשלום דמי מזונות לאישה הואיל ומדובר בחוזה נישואין ועל כן החובות והזכויות נגזרים מחוק החוזים (התשל”ג- 1973). במקרה ובין בני הזוג נחתם הסכם בין בעל פה, בין בכתב ובין בדרך אחרת, החובות והזכויות במהלך הגירושין ולאחריהם יעמדו על פי מה שסוכם בין הצדדים.
במקרה ולא נכרת הסכם בין הצדדים, פועלים על פי עקרון תום הלב שמשמעותו כי על כל אחד מבני הזוג להפעיל את זכותו ביושר ובהגינות. כלומר במקרה והאחד נזקק לתמיכתו של האחר הוא זכאי לקבל תמיכה זו בין אם בדמי מזונות ובין אם באמצעים אחרים, תחת עיקרון השוויון. כך שבמקרה והגבר זקוק לתמיכתה של האישה, בית המשפט יחייב אותה בדמי מזונות ולהיפך.
שיעור דמי המזונות בנישואין אזרחיים משתנה ממקרה למקרה תוך ביצוע הערכה של אורח החיים של בני הזוג, התנהגותם, מצבם הכלכלי, האם ישנם בני זוג חדשים בחייהם וכדומה.
מזונות ילדים
על פי החוק העברי כל ילד זכאי למזונות מאביו, גם אם הוריו אינם נשואים זה לזו או שאביו נשוי לאישה שאיננה אימו ואפילו במקרה שבו אביו מעולם לא ידע על קיומו.

צור קשר