צוואות וירושות

הירושה:
במקרה ולמנוח לא היו הורים, אחים או ילדים, בן הזוג ירש את העזבון כולו.
במקרה ולמנוח היו בן זוג וילדים רכושו מתחלק חצי לבן הזוג והחצי הנותר מתחלק שווה בשווה בין ילדיו. המיטלטלין הכוללים אף את רכבו של המנוח עוברים על פי דין לבן/בת הזוג, אלמנה, זכאית לקבל את כתובתה ודמי כתובתה ובמקרים מסוימים אף דמי מזונות מן העזבון. אם אחד מילדיו נפטר, הזכאות לירושה עוברת לנכדיו.
במקרה והיו לו ילדים ללא בן זוג, העזבון מתחלק בין ילדיו שווה בשווה.
במקרה והמנוח הותיר אחריו בן זוג ללא ילדים, עזבונו מתחלק שווה בשווה בין בן הזוג להוריו. במקרה ואין הורים בן הזוג ירש שני שליש מן העזבון ושליש יתחלק בין אחיו.
במקרה ולמנוח לא היו בן זוג, ילדים ונכדים, עזבונו מתחלק בין הוריו לאחיו.
במקרה ואין למנוח קרובי משפחה אשר ירשו את רכושו, עזבונו מועבר לידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.
משרדנו העוסק בתחום עזבונות, צוואות וירושות, יפעל למען זכויותיכם בצורה המקצועית וההוגנת ביותר הן בעריכת צוואה על פי דין ועל פי רצונכם והן בייצוג משפטי על רקע סכסוכי ירושה בין בני המשפחה והקרובים.

עזבונות
עזבון הוא למעשה סך הזכויות, הרכוש, הנכסים והחובות המותיר אחריו אדם לאחר מותו, כגון נדל”ן, כספים, חברות ומכוניות. במקרה והנפטר הותיר אחריו חובות, על המשפחה לשלם את חובותיו מכספי העזבון. אם הנפטר היה בתהליך של פשיטת רגל וכספי העזבון אינם מכסים את חובותיו אזי החובות עוברות ליורשיו.
חלק מהאנשים בוחרים לכתוב צוואה ואז היורשים הם אלו שהנפטר ציווה להם את הירושה. במקרה ולא נכתבה צוואה הירושה עוברת ליורשים על פי דין.
צוואות – ירושה על פי צוואה
צוואה הינה מסמך משפטי בו מורה אדם מעל גיל 18 על חלוקת רכושו לאחר פטירתו וכן באילו תנאים תתבצע חלוקה זו.
ניתן לערוך צוואה בארבע דרכים הקבועות בדין:
צוואה בכתב יד – צוואה אשר כתובה כולה בכתב ידו של המצווה, חתומה על ידו ומצוין בה תאריך עריכתה בכתב ידו.
צוואה בעדים – צוואה אשר כתובה בכתב יד או בדפוס על ידי המצווה בנוכחות שני עדים. על הצוואה יש לרשום את תאריך עריכתה ולהיחתם במועד עריכתה על ידי המצווה ועל ידי שני העדים, בכתב ידם, וזאת לאחר שהמצווה הצהיר בפניהם כי זו צוואתו.
צוואה בפני רשות – צוואה אשר נאמרת בעל פה או מוגשת בכתב בפני גופים אותם המדינה הגדירה כרשות כדוגמת שופט, רשם של שופט, רשם לענייני ירושה, נוטריון, חבר בית דין דתי וכדומה. הרשות תקריא בפני המצווה את פרטי הצוואה, הוא יצהיר כי אכן זוהי צוואתו ולאחר מכן הרשות תחתום על הצוואה ותאשר כי הצוואה נערכה על ידי המצווה וכן את מועד עריכתה.
צוואה בעל פה (צוואת “שכיב מרע”) – צוואה אשר נאמרת בעל פה על ידי המצווה במקרה שהמצווה נוטה למות או כרואה עצמו על סף מוות, בהתאם לנסיבות בו הוא נמצא, בפני שני עדים אשר כותבים את פרטי הצוואה, תאריך הקראת הצוואה על ידי המצווה והנסיבות אשר הביאו לעריכתה בזיכרון דברים. על שני העדים לחתום על זיכרון הדברים האמור ולהפקידו אצל הרשם לענייני ירושה. פעולות אלו (רישום, חתימה, הפקדה) יעשו בסמיכות ככל האפשר. צוואה בעל פה תקפה למשך חודש ימים, במקרה והמצווה עודו בין החיים, צוואה זו בטלה.
ישנה חשיבות מכרעת בהקפדה על כללי כתיבת הצוואה, במקרה ולא יתקיימו הכללים הדבר עלול להביא לפסילת הצוואה כולה או חלק מההוראות אשר כתובות בה. הצוואה חייבת להכיל בתוכה את תאריך כתיבתה, עם כותרת צוואה בראשית העמוד, את פרטי המצווה, פרטי היורשים, אופן חלוקת הרכוש, רקע כלכלי ומשפחתי וחתימת המצווה בכתב ידו בתחתית העמוד.
אדם אשר רשום בצוואה כיורש, אינו יכול להיות נוכח בעת כתיבת הצוואה או עריכתה במישרין או בעקיפין.
אין הגבלה לגבי מספר הצוואות שאדם יכול להכין בעודו בחיים, אף אם הוסיף סעיף אשר אומר שלא ניתן לערוך את הצוואה, סעיף זה אינו תקף. בכל מקרה לאחר מותו הצוואה האחרונה שהכין היא הצוואה שקובעת כיצד יחולק רכושו.
ירושות – ירושה על פי דין
במקרה ולמנוח אין צוואה אותה השאיר לאחר מותו, או במקרה וצוואתו נפסלת, רכושו מתחלק בין קרובי משפחתו על פי דין. סדר היורשים נקבע על פי חוק

צור קשר